GDPR poradna - 2K Consulting

GDPR poradna

V naší bezplatné GDPR poradně Vám přinášíme odpovědi na otázky z oblasti zpracování a ochrany osobních údajů, kybernetické bezpečnosti, GDPR a zákona 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů.

Dobrý den,

problematika zveřejňování veřejnoprávních smluv je řešena několika právními předpisy. Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ukládá povinnost obcím zveřejňovat smlouvy nad 50.000,- Kč způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to po dobu nejméně 3 let. Zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv ukládá povinnost obcím III. typu zveřejňovat smlouvy nad 50.000,- Kč v registru smluv.

Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 10d:

(1) Poskytovatel, s výjimkou svazku obcí, zveřejní veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci a její dodatky na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo jejího dodatku. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci do výše 50 000 Kč se nezveřejňuje; pokud uzavřením dodatku k
veřejnoprávní smlouvě bude dotace nebo návratná finanční výpomoc zvýšena nad 50 000 Kč, poskytovatel zveřejní veřejnoprávní smlouvu a její dodatek na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků musí být zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění.

(2) Poskytovatel, kterým je svazek obcí, zveřejní veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci a její dodatky na úředních deskách členských obcí způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo jejího dodatku. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci do výše 50 000 Kč se nezveřejňuje; pokud uzavřením dodatku k této veřejnoprávní smlouvě bude dotace nebo návratná finanční výpomoc zvýšena nad 50 000 Kč, svazek obcí zveřejní veřejnoprávní smlouvu a její dodatek na úředních deskách členských obcí způsobem umožňující dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků musí být zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění.

(3) Obsahuje-li povinně zveřejňovaná veřejnoprávní smlouva nebo její dodatek informace, které jsou podle zvláštního právního předpisu 23) vyloučeny ze zpřístupnění, zveřejní se smlouva nebo její dodatek bez informací vyloučených ze zpřístupnění včetně uvedení důvodu vyloučení. Ze zveřejnění jsou vyloučeny údaje, o kterých to stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie 24).

A nyní k rozsahu osobních údajů, které se mohou zveřejňovat na základě zákona:

Zákon č. 106/1999 Sb. § 8b:

Příjemci veřejných prostředků

(1) Povinný subjekt poskytne základní osobní údaje 4b) o osobě, které poskytl veřejné prostředky.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na poskytování veřejných prostředků podle zákonů v oblasti sociální, poskytování zdravotních služeb, hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti, státní podpory stavebního spoření a státní pomoci při obnově území 4c).

(3) Základní osobní údaje podle odstavce 1 se poskytnou pouze v tomto rozsahu: jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt, výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků.

Na základě zákona je povinné zveřejnit výše uvedený rozsah osobních údajů, a to bez souhlasu subjektu údajů. Má-li obec v úmyslu zveřejnit širší rozsah osobních údajů příjemce veřejných prostředků, pak k tomu musí mít souhlas subjektu údajů. Výše uvedené ustanovení ve smlouvě je tedy v rozporu se současnou legislativou. Doporučuji upravit stávající text smlouvy dle výše uvedeného ustanovení zákona
(zákon č.106/1999 Sb. § 8b (3)).

Dobrý den,
Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách pokrývá i oblast ochrany osobních údajů a ukládá povinnost mlčenlivosti při poskytování takové služby.

Jakákoliv smlouva o poskytování sociálních služeb s klientem, je tak dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dostačující. Smlouva je právním titulem ke zpracování osobních údajů, a proto by udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů bylo duplicitní a právně nesmyslné.

Upozorňuji však na sdělování osobních a citlivých údajů o klientovi v elektronické nebo telefonické komunikaci. Zde doporučujeme volit bezpečné informační kanály, tedy datovou schránku.

Dobrý den,
kontaktní údaje členů povodňové komise by měly být veřejné, avšak za předpokladu, že jde o kontakty za tímto účelem zřízené obcí. Pokud členové komise chtějí pro tyto účely zveřejnit své soukromé e-maily a telefony, musí od nich obec získat souhlas.

Kontakty na osoby vlastnící strategický majetek při povodních mají sloužit povodňové komisi, která si sama určí, zda strategicky významný majetek využije či nikoliv. Jejich zveřejnění by bylo nepřiměřeným zásahem do jejich soukromí. Stanoví-li však právní předpis, že kontakty těchto osob mají být zveřejněny, pak je jejich zveřejnění v souladu se zákonem a není třeba získávat souhlas subjektu údajů. Pravidla zveřejňování osobních údajů v povodňových plánech by však měla znát dodavatelská společnost, která plány obcím připravuje. Měla by poskytnout obci komplexní službu, a to od přípravy povodňových plánů, jejich rozeslání příslušným orgánům veřejné správy přes jejich zveřejnění včetně právního servisu.

Podle § 5 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů může správce zpracovávat (tj. i zpřístupňovat – viz § 4 písm. e/ cit. zákona) osobní údaje i bez souhlasu subjektů údajů, jestliže je to nutné pro plnění povinností stanovených zvláštním zákonem. Finanční i kontrolní výbor má podle zákona o obcích uloženou povinnost kontrolovat hospodaření obce, resp. zákonnost postupů obce, lze tudíž zákon o obcích považovat za zvláštní zákon ve smyslu § 5 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů. Finanční i kontrolní výbor je proto oprávněn za účelem této kontroly seznamovat se i bez souhlasu subjektů údajů s relevantními osobními údaji. Jinak řečeno, finanční a kontrolní výbor má oprávnění seznamovat se s takovými osobními údaji zaměstnanců obce i bez jejich souhlasu, které se přímo vztahují ke kontrole hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce (v případě finančního výboru), resp. s kontrolou zákonnosti postupu obce (v případě výboru kontrolního).

Členové těchto dvou výborů jsou následně povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a dodržovat bezpečnostní opatření. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení členství ve výboru. Pro obec, jakožto správce osobních údajů, je třeba, aby finanční výbor v rámci provádění kontroly zajistil příslušnou ochranu osobních údajů zaměstnanců obce, o nichž se v rámci své kontrolní činnosti dozví.

 • eriwihiki napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Amoxicillin Online Amoxicillin No Prescription xkp.mbwb.2kconsulting.cz.glv.wc http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • afetukomeye napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Amoxicillin 500mg Capsules Amoxicillin 500mg hhi.ynyd.2kconsulting.cz.gfn.qo http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • otuometogug napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Buy Amoxicillin Buy Amoxicillin ejd.nsdt.2kconsulting.cz.lxj.bt http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • irmupovita napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Amoxicillin 500 Mg Buy Amoxicillin jei.vcsu.2kconsulting.cz.jbq.so http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • otuometogug napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Amoxicillin 500mg Capsules Amoxicillin ejd.nsdt.2kconsulting.cz.lxj.bt http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • ioebusewohuw napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Amoxicillin Amoxicillin qwu.mutb.2kconsulting.cz.imc.zd http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • ipaclam napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Amoxicillin No Prescription Amoxicillin Online agx.xpxd.2kconsulting.cz.ycy.ge http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • aabenusugitis napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Amoxicillin Online Buy Amoxil jok.bisq.2kconsulting.cz.jre.wu http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • awuhdehimo napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Buy Amoxicillin Amoxicillin 500mg Capsules gab.apuf.2kconsulting.cz.ytk.vb http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • ecazanorxia napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – 18 Buy Amoxil fuq.rjmq.2kconsulting.cz.zwr.rx http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • oyogofarofaz napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Amoxicillin 500 Mg Dosage Amoxicillin 500mg yxj.svvg.2kconsulting.cz.tjc.tw http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • eriwuleqaqapj napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Amoxicillin No Prescription Buy Amoxicillin Online oza.vgne.2kconsulting.cz.zim.qq http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • oweuqapiy napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Buy Amoxicillin Online Amoxicillin Without Prescription fvv.tfsj.2kconsulting.cz.jfi.of http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • ifoxuzugiqu napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Amoxicillin Buy Amoxicillin Online hfy.kgzf.2kconsulting.cz.nfa.nm http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • oxusofeeyuja napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Amoxicillin 500 Mg Amoxicillin 500mg Capsules biv.rcsv.2kconsulting.cz.fdc.xf http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • iugoseya napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Amoxicillin Online Amoxicillin 500mg hum.pxos.2kconsulting.cz.oei.tv http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • ayaunzop napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Amoxicillin 500mg Capsules Amoxicillin kfm.ktgr.2kconsulting.cz.bdw.sk http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • oqorudofo napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Buy Amoxicillin Online Amoxicillin frk.wavp.2kconsulting.cz.ysp.df http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • cmurhopigemig napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Amoxicillin Without Prescription Amoxicillin cgc.pokz.2kconsulting.cz.bnl.ws http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • ezagetu napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Buy Amoxil Online Amoxicillin Online ypt.ahgx.2kconsulting.cz.tbc.dh http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • asehomha napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Amoxil Causes Gallstones Amoxicillin yke.dkuj.2kconsulting.cz.zmw.sv http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • baopefa napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Amoxil Causes Gallstones Amoxicillin Online ruu.dcgi.2kconsulting.cz.dqe.mn http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • okeqolubjefi napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Amoxicillin 500mg Capsules Amoxicillin qci.fyin.2kconsulting.cz.qut.dz http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • onizhafulatig napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Buy Amoxicillin Amoxicillin 500 Mg Dosage dcc.oupw.2kconsulting.cz.zsg.bm http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • iriqibam napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – 18 Amoxicillin Online imt.fxjx.2kconsulting.cz.cdg.hp http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • uhefuih napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – 18 Amoxicillin 500mg Capsules zng.xduh.2kconsulting.cz.ods.ji http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • exokmacabuja napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Amoxicillin 500mg Amoxicillin jpr.uzms.2kconsulting.cz.auq.jx http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • iyataqoxenej napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Buy Amoxicillin Online Amoxicillin wdj.qyxc.2kconsulting.cz.exw.io http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • anxaaxihejuzo napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Amoxicillin Online Amoxicillin 500mg Capsules yim.xeic.2kconsulting.cz.zxg.lp http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • avietonofuja napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Buy Amoxicillin Buy Amoxicillin Online Without Prescription vwu.hgjs.2kconsulting.cz.lku.yr http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • paecabicu napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Amoxicillin Online Amoxicillin 500mg Capsules dlk.mged.2kconsulting.cz.oij.yd http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • adabohaeceb napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Amoxicillin Amoxicillin 500mg Capsules gcc.xaiq.2kconsulting.cz.kyl.ga http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • ituaceruge napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Amoxicillin Buy Amoxicillin jtf.sfka.2kconsulting.cz.qsy.mc http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • oqsolik napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Amoxicillin On Line Buy Amoxicillin gyh.ntxk.2kconsulting.cz.lnx.wl http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • aremakiezec napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Buy Amoxicillin Online Amoxicillin 500mg wdo.ntft.2kconsulting.cz.npb.ag http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • idebewigon napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Amoxicillin 500mg Capsules Amoxicillin 500mg Capsules msb.qnuh.2kconsulting.cz.olg.bj http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • Strtdot napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  На вебинарах проводится подготовка специалистов начального уровня (Junior)

  Мероприятия рассчитаны на аудиторию от 18 лет и выше.
  Мы предлагаем получить информацию доступную всем
  Наши курсы отличная альтернатива дорогим тренингам
  Возможность обучения не выходя из дома!

  Ждём всех желающих получить новые знания! >> Ссылка в комнату для регистрации

 • iecakozac napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Amoxil Dose For 55 Pounds Amoxicillin fer.nity.2kconsulting.cz.lri.wj http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • igeqoyutotoi napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Amoxicillin 500mg Capsules Buy Amoxicillin Online xyw.sarw.2kconsulting.cz.haa.om http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • oqecice napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Buy Amoxil Amoxicillin hha.jeve.2kconsulting.cz.xab.ik http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • uraferoiteri napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Amoxicillin Buy Amoxicillin Online pmc.ecox.2kconsulting.cz.fik.zl http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • uuqoatxon napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Amoxicillin 500mg Capsules Amoxicillin 500mg Capsules ffy.imvs.2kconsulting.cz.ugk.ay http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • affjodefojap napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Amoxicillin On Line Buy Amoxicillin Online wdp.qypt.2kconsulting.cz.hmi.hr http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • anerubaluzaef napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Buy Amoxicillin 18 qsv.rljf.2kconsulting.cz.sig.tm http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • BrayNar napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  Вашему вниманию предоставляется новая система распределения трафика – Real TDS.

  Трекер облачный, что снимает надобность установки его на ваш сервер.

  Детальная статистика в разрезе большого количества параметров, таких как: источники, площадки, контент, страны, операторы.
  Автоматический расчет затрат и доходов будет удобен бля каждого арбитражника!

  Регистрация тут: >> https://www.softtraf.ru

 • idijeozikirin napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Buy Amoxicillin Amoxil Causes Gallstones yqq.saqx.2kconsulting.cz.nyp.kh http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • aqducact napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Buy Amoxicillin Buy Amoxicillin Online vzx.krtj.2kconsulting.cz.akb.sa http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • aqoqsupural napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Amoxicillin Buy Amoxicillin lhf.xbdd.2kconsulting.cz.lrx.ru http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • igxamocayim napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Amoxicillin 500 Mg Dosage Amoxicillin Online bua.nhsx.2kconsulting.cz.dqp.ht http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • eyouagos napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Buy Amoxicillin Amoxicillin rsm.bmgo.2kconsulting.cz.ogf.am http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • kizoyiqoxi napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Amoxicillin Amoxicillin 500 Mg Dosage dwb.vhvg.2kconsulting.cz.oqq.do http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • miyavix napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Amoxicillin 500mg Buy Amoxicillin Online Without Prescription dga.kpis.2kconsulting.cz.hyt.gr http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • omotula napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Amoxicillin Online Buy Amoxicillin yjo.fter.2kconsulting.cz.dxx.se http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • imaziniwaci napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – 18 Buy Amoxil tjo.ukly.2kconsulting.cz.dde.fx http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • utefuderobis napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Amoxicillin 500mg Amoxicillin 500mg Capsules cxa.nshv.2kconsulting.cz.wnw.tz http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • ebelejalvadn napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Amoxil Dose For 55 Pounds Amoxicillin Online dmw.ptpm.2kconsulting.cz.rpv.hz http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • ohalexag napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Buy Amoxicillin Online Amoxicillin Without Prescription uha.mcij.2kconsulting.cz.ipv.yw http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • ezkamudad napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Dosage For Amoxicillin 500mg Amoxicillin 500mg Capsules pnc.zoht.2kconsulting.cz.ugr.ic http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • uzezoroni napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Amoxicillin 500 Mg Amoxicillin Online qbk.pcso.2kconsulting.cz.wqd.ch http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • iceiadajowe napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Buy Amoxil Amoxicillin 500 Mg ayu.esee.2kconsulting.cz.ylz.ya http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • asuiduxa napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Amoxicillin 500 Mg Amoxicillin Online znx.giox.2kconsulting.cz.sqw.gx http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • ixucpirevb napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Amoxil Dose For 55 Pounds Amoxicillin Without Prescription bcj.ktxr.2kconsulting.cz.ejv.nx http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • oridozahov napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Amoxicillin No Prescription Amoxil fce.egge.2kconsulting.cz.zco.na http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • ujegefhew napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Amoxil Buy Amoxil ryf.jccq.2kconsulting.cz.xhy.cv http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • ilarevaemran napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Amoxicillin Without Prescription Amoxicillin 500mg Capsules tkf.hpjf.2kconsulting.cz.hru.jy http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • iuwusita napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Buy Amoxicillin Amoxicillin 500mg Capsules vms.wcyc.2kconsulting.cz.rgz.pq http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • godorgopey napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Buy Amoxicillin Online Buy Amoxicillin Online Without Prescription rzi.hpnt.2kconsulting.cz.xon.ag http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • ikijiigewen napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Amoxicillin 500mg Capsules Amoxicillin 500mg Capsules vfi.hgjk.2kconsulting.cz.leu.rd http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • esesiugubvu napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Amoxicillin 500mg Capsules Amoxicillin xok.pgfh.2kconsulting.cz.ajj.jf http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • ujuwafopi napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Buy Amoxicillin Online Amoxicillin 500mg Dosage psw.pvoe.2kconsulting.cz.xjg.xb http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • aspicaasiuv napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Dosage For Amoxicillin 500mg Buy Amoxicillin Online uaz.wrmn.2kconsulting.cz.ped.xf http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • anavijigaviv napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Buy Amoxicillin Online Amoxicillin 500 Mg zjf.qawz.2kconsulting.cz.zfc.ey http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • ipafsafayak napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Amoxicillin No Prescription Amoxicillin 500mg Capsules rce.odrh.2kconsulting.cz.vqy.ol http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • cgiwueziyiwep napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Buy Amoxicillin Amoxicillin 500mg wiv.evsc.2kconsulting.cz.wyr.gm http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • vomuzoama napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Amoxicillin 500mg Capsules Buy Amoxicillin Online Without Prescription wjc.bsgo.2kconsulting.cz.sar.tj http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • aferejus napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  [url=http://mewkid.net/who-is-xandra/]Amoxicillin 500 Mg[/url] Amoxicillin cob.cvhq.2kconsulting.cz.tae.ot http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • uvocofebeon napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Amoxicillin 500mg Capsules Amoxicillin 500 Mg ubb.twot.2kconsulting.cz.zrl.hw http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • isakikalaxi napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Amoxicillin 500mg Amoxicillin cat.fvsc.2kconsulting.cz.bzz.xm http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • ureaxaode napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Amoxicillin 500mg Buy Amoxicillin Online uwi.qyve.2kconsulting.cz.oxy.ko http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • uvirqawilom napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Amoxicillin Amoxicillin pgl.tbuv.2kconsulting.cz.scs.bd http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • aqocujaw napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Amoxicillin Amoxicillin 500mg Capsules dik.xzpy.2kconsulting.cz.aqv.ru http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • opukagej napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Amoxicillin 500mg Amoxicillin 500 Mg olh.flog.2kconsulting.cz.roz.fv http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • cuxiipedetuce napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Amoxicillin 500mg Amoxicillin Online gto.upgx.2kconsulting.cz.zbk.uj http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • exidesaroki napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Amoxicillin No Prescription Buy Amoxicillin Online iqm.mugr.2kconsulting.cz.apy.kz http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • imofeyufwa napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Amoxicillin Without Prescription Amoxicillin 500 Mg Dosage wsu.ckqd.2kconsulting.cz.kjn.yz http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • uziouquaqobae napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Amoxicillin Amoxicillin hdr.lvdv.2kconsulting.cz.wig.vp http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • oqiwicud napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Amoxil Causes Gallstones Buy Amoxicillin Online ylz.kmtk.2kconsulting.cz.xtf.wv http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • ajuxiyk napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Amoxicillin Buy Amoxicillin jje.ophp.2kconsulting.cz.ejv.ja http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • uuvakuejax napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Amoxicillin Without Prescription Buy Amoxicillin Online ftq.fixq.2kconsulting.cz.ofe.hh http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • ojimaxsolobdu napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Amoxicillin 500mg Buy Amoxicillin Online Without Prescription pwa.rpkt.2kconsulting.cz.fgq.ad http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • isgagulunu napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Amoxicillin Without Prescription Amoxicillin 500mg Dosage hzg.shon.2kconsulting.cz.rok.pr http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • elimulexaw napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Amoxil Amoxil Causes Gallstones kbv.qbwg.2kconsulting.cz.dbk.hp http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • izoqaxq napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/who-is-xandra/ – Buy Amoxicillin Amoxicillin Online jdu.hpga.2kconsulting.cz.nlb.wz http://mewkid.net/who-is-xandra/

 • Robertvon napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  бесплатное порно с гермафродитами Смотреть бесплатно порно дочек
  видео выделения при оргазме Порно видео эшли олсен
  ебет парня в рот порно Порно видео изнасилование мульт
  порно кастинг интервью Онлайн порно зрелыми

 • Robertvon napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  читать все порно рассказы кончают в рот парням нарезка Грязные порно фильм Порно отсос в рот девственница 15 лет порно порно видео ролик скачать на телефон бесплатно Lanny barbie порно смотреть Стриптиз колготки порно
  порно зрелые семья порно онлайн пускают по кругу Азеры онлайн порно Порно русских зрелых жесть порно с уборщицей туалета снять шлюху в бресте Порно видео фейк госпиталь Sheila онлайн порно
  кончают в рот на лицо порно фото ронды роузи Порно фильмы про проституток смотреть Порно девушек лошадьми яндекс порно оргазм видео онлайн порно бесплатно секс с животными Зрелки в порно онлайн Ебля карликов порно
  молодых красоток кастинг порно с красивой азиаткой Порно аниме похотливый папаша 2 Дача инцест порно рассказы порно по башкирски смотреть русское порно в отеле Полнометраж порно с переводом Порно фильмы с домработницей
  крас шапочка порно видео секс выпускников Зрелые со зрелыми порно Пикап русский сайт порно порно онлайн. бухая инфекции от анального секса Порно hd жополизки Жесткое порно пони
  молодая красотка анал порно мультики чародейки порно Порно рассказы про соседей Писают на девушку порно порно старинный порно фильм бесплатно порно фильм онлайн невеста Голые русские бабы с большими сиськами Порно фильмы с юными бесплатно
  видео секс с пьяными женами аниме меха школа Порно сисястые китайки Гей порно развлечение инцест мама и друзья порно порно брат і сестра їхня либідь Спермоедки порно бесплатно Видео порно с внуком
  слизь из влагалища при беременности порно дрочка туб Транс жестко ебет парня порно Порно снимают трусики порно разноцветные чулки изнасилование беременной порно онлайн Видео порно женщины за сорок Бесплатное порно с толстухами

 • Robertvon napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  порно изнасилование в древности бесплатно порно ролики зрелые женщины. Жена трахается видео порно Порно и рисунки фото порно фильмы бесплатный показ кружева порно онлайн В порно девочки юные онлайн Ганг банг порно аниме
  напихали в рот порно хочу заняться анальным сексом Порно комикс в первый раз Мама с дочкой изнасилование порно видео порно бесплатно просмотр изнасилование порно после ссоры русское Порно русские девки деревенские Смотреть жесткое извращенное порно бесплатно
  видео женщины за 55 порно русская совратила Азиатское порно в бане Cathy heaven порно онлайн порно с черными сосками порно женщина страпоном трахает мужчину Лисья бухта видео девушек Бьет плеткой порно
  порно скайп без регистрации порно поставил на колени Женщины порно знаменитости Геи видео-фильмы порно видео эротический массаж для парня домашний порно трекер Обучает анальному сексу Порно комикс зоофилка
  кемерово секс видео hd лучшие порно кастинги Мама сзади порно Лимонад 3 порно куклами секс видео видео порно женские киски Порно видео брат износиловал брат Видео женские секс вечеринки
  аниме игра на выживание онлайн порно истории об изнасилование Порно истории секс в 14 лет Порно с арбузами смотреть порно бесплатно порно актрис онлайн порно видео блондинку в анал Бесплатное порно животное порно Читать бесплатно порно литературу
  гей порно компании натянул мачеху порно Видео девушка пьет мочу Спалил жену русское порно бесплатное русское видео скрытая камера порно порно копилка зрелых дам Классика порно 70-х josefine mutzenbacher Семейный минет видео
  мушкетер видео порно зрелая русская виола порно Порно игра про наруто Порно по кругу азиатку оргии порно русских студентов смотреть онлайн вагины вид сзади фото Анальные пробки. хвост Порно негритянки и лошади

 • uwovalaobosol napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/order-amoxicillin/ – Amoxicillin Amoxil Side Affects hes.txpw.2kconsulting.cz.ljj.hc http://mewkid.net/order-amoxicillin/

 • uquegayxo napsal:
  Komentář čeká na schválení.

  http://mewkid.net/order-amoxicillin/ – Amoxicillin 500mg Amoxil Side Affects urs.hquf.2kconsulting.cz.erk.qi http://mewkid.net/order-amoxicillin/

 • Comment on this FAQ

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Kontrolní výbor kontroluje primárně usnesení zastupitelstva obce a rady obce. Cílem je prověřit, zda jsou usnesení realizována, naplňována v praxi. Dle ustanovení § 119 bod 2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích plní kontrolní výbor mimo jiné i další úkoly, jimiž ho pověřilo zastupitelstvo. Otázka však míří na kontroly nevyžádané zastupitelstvem. Nebyl-li kontrolní výbor přímo takovou kontrolou pověřen, pak
  takovou pravomocí nedisponuje, nemá pro takovou kontrolu zákonnou oporu.

  Metodika odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra rozvádí problematiku seznamování se s osobními údaji kontrolním a finančním výborem takto: finanční i kontrolní výbor je oprávněn za účelem kontroly seznamovat se i bez souhlasu subjektů údajů s relevantními osobními údaji, má oprávnění seznamovat se s takovými osobními údaji zaměstnanců obce, které se přímo vztahují ke
  kontrole hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce.

  Finanční výbor může kontrolovat tzv. hrubá čísla – např. nebyl-li překročen rozpočet na mzdy, ale nepřísluší mu nahlížet a kontrolovat osobní spisy zaměstnanců, mzdové údaje. Tato pravomoc přísluší pouze starostovi obce, který plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele, a dalším orgánům kontrolujícím pracovněprávní agendu (Český úřad inspekce práce).

  Load More

  Odpovědi pro Vás připravuje:

  Mgr. Petra Urbanová

  právní konzultant, pověřenec pro ochranu osobních údajů ve veřejné správě

  Máte dotaz? Napište nám.

  Osobní údaje z kontaktního formuláře slouží pouze k vyřízení dotazu. Dotaz bude zveřejněn v GDPR poradně. Tyto údaje neslouží k zasílání obchodních či jiných reklamních sdělení. Odesláním poptávky prostřednictvím kontaktního formuláře bere tazatel na vědomí Zásady zpracování osobních údajů.

  

  Web probíhá údržbou

  Aktuálně nahráváme nový web

  Prosíme vás o trpělivost, pokud na webu najdete nějakou chybu. Aktuálně pracujeme a finálních korekturách. Děkujeme za pochopení.

  Aktuality

  3 nejnovější aktuality

  Přihlašte se k odběru novinek

  Přihlášením k odběru novinek souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů.

  Copyright © 2019 2K Consulting s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad & techka s.r.o.